เมโกะ

ชั้น 2 (ห้อง : PLZ.2.SHP032B)
คลินิค
2 Floor