โชว์เวอร์

ชั้น 3 (ห้อง : PLZ.3.FHS034)
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
3 Floor