ปรินเซส

ชั้น 3 (ห้อง : PLZ.3.KIO045)
เครื่องประดับ
3 Floor