เจเอส ซิลเวอร์

ชั้น 3 (ห้อง : PLZ.3.KIO044)
เครื่องเงิน
3 Floor