ขนมไทยทรงนิมิต

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALS025)
ขนมไทย
B Floor