ประกาศรายชื่อ 12 ผลงาน Young Designer

ประกาศรายชื่อ 12 ผลงาน Young Designer

Young Designer By… Future Park” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสทางความคิดสร้างสรรค์ให้แก่น้องๆ  ยังดีไซน์เนอร์ ที่สนใจด้านงานออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ศิลป์แผ่นดิน...ถิ่นแม่หลวง Colourful Retro” โดยนำผ้าขาวม้าไทย ผ้าฝ้ายทอมือเส้นใยจากธรรมชาติ มาเป็นวัตถุดิบในการตัดเย็บ ออกแบบชุดลำลองสำหรับคุณแม่-คุณลูก อย่างละ 1 ชุด สามารถสวมใส่ได้จริง ที่สำคัญสามารถแสดงออกถึงความสร้างสรรค์ โดดเด่น และสื่อความหมายได้อย่างสอดคล้องชัดเจน

กว่า 100 ผลงานที่ส่งเข้ามาประกวด ขอปรมมือให้กับทั้ง 12 คนเก่งที่ถูกคัดเลือกให้มีโอกาศได้ตัดเย็บจริง พร้อมกันนี้ยังดีไซด์เนอร์ ยังได้รับประทานใบประกาศนียบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ศรีรัศมิ์พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการประกวด Future Park Young Designer Contest 2011

“ ศิลป์แผ่นดิน ... ถิ่นแม่หลวง ”

วันที่  5 -14  สิงหาคม  2554

 

1. น.ส.อรุณรัตน์  รังโคกสูง             ผลงาน   Crown Flower of Romance         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2.น.ส.ณิชมน  พรหมชนก               ผลงาน   การละเล่น                                       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3. นายณัฐพล   เหง้ารักษา               ผลงาน  Ma - Li                                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

4. น.ส.ฐิตากาญจน์    ธนจิรัชยา     ผลงาน  In Beauty                                          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

5. นายอภินันท์   คุณพิพัฒน์           ผลงาน colourful 80’s                                   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

6. นายวิษณุ   เล็กนิคม                     ผลงาน blooming Retro                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. นานอานนท์   ไอศะนาวิน            ผลงาน Nang yai (หนังใหญ่)                        มหาวิทยาลัเทคโนโลยี 

                                                                                                                                          ราชมงคล ธัญบุรี

8. น.ส.หวั่นฉี   จวงเจือวงศ์               ผลงาน ธัญพืช                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9. นายกฤษฎา    เต่าอ่อน                 ผลงาน รถราง                                                มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

10.นายภาณุพัฒน์   แสวงหอม      ผลงาน Colourful Lace                                  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

11.นายกสิณ    เดชะ                         ผลงาน สายใยรัก                                          มหาวิทยาลัยรังสิต

12. นายไกรฤกษ์  วิเสสพันธุ์           ผลงาน Mae Fah Luang                                มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ